REGULAMIN

REGULAMIN

DATA: 25.05.2018 r.
WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU QUERCO PROPERTY
§ 1 Postanowienia wstępne
1. Regulamin określa zasady, na podstawie których Operator świadczy usługi Użytkownikom Portalu, umożliwiając im uczestnictwo w Portalu QUERCO PROPERTY.
2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności QUERCO PROPERTY Service jest korzystanie z urządzenia zdolnego do komunikacji z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
§ 2 Definicje
1. Portal QUERCO PROPERTY – strona internetowa mająca na celu pomoc użytkownikom w wyszukiwaniu najlepszych ofert na rynku nieruchomości komercyjnych.
2. Ogłoszenie – ogłoszenie nieruchomości stworzone przez Operatora.
3. Operator – QUERCO PROPERTY Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Dmowskiego 12, 80-264 Gdańsk, KRS 0000563856, NIP 5833181034.
4. Użytkownik – osoba, która ukończyła 18 lat, ma pełną zdolność do czynności prawnych i otworzyła Konto zgodnie z niniejszymi Zasadami.
5. Konto – część Portalu QUERCO PROPERTY przypisana Użytkownikowi, identyfikowana przez nazwę użytkownika, za pomocą której Użytkownik może wykonywać określone czynności w ramach Portalu.
6. Zasady – niniejszy regulamin.
§ 3 Ogólne warunki korzystania z usługi
1. Ogłoszenia będą tworzone przez Operatora. Treść każdego Ogłoszenia musi być zgodna z okolicznościami faktycznymi.
2. Operator dokłada wszelkich starań aby opublikować Ogłoszenie w Portalu i umożliwić Użytkownikowi korzystanie z Portalu QUERCO PROPERTY.
3. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności.
4. Użytkownik wyraża zgodę na użycie prawdziwego imienia i nazwiska.
§ 4 Konto użytkownika
1. Utworzenie konta w Portalu QUERCO PROPERTY wymaga akceptacji Regulaminu i utworzenia Konta.
2. Aktywacja Konta przez Użytkownika odbywa się po wskazaniu adresu e-mail Użytkownika, Nazwy
Użytkownika, nazwy Firmy, numeru telefonu i po weryfikacji dokonanej przez Operatora.3. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do Portalu bez podania przyczyny.
4. Utworzenie Konta jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
5. Użytkownik może posiadać i używać tylko jedno Konto w Portalu.
6. Użytkownik może usunąć Konto, wybierając odpowiednią opcję lub wysyłając odpowiednią wiadomość przez e-mail na następujący adres: offie@quercoproperty.pl
§ 5 Prawa i ograniczenia
1. Możemy zmienić sposób świadczenia usług przez Portal QUERCO PROPERTY lub zaprzestać jego świadczenia. Nie możemy zobowiązać się do przechowywania lub stałego wyświetlania informacji i treści publikowanych przez Operatora.
2. Możemy, według własnego uznania, zmienić, zawiesić lub zaprzestać funkcjonowania Portalu QUERCO PROPERTY. W zakresie wymaganym przez prawo, takie zmiany mogą powstać z chwilą powiadomienia Użytkownika.
3. Operator nie świadczy żadnych usług przechowywania danych. Użytkownik zgadza się, że QUERCO PROPERTY nie zobowiązuje się do przechowywania, przechowywania ani udostępniania kopii jakichkolwiek treści i informacji dostarczanych przez Użytkownika lub inne osoby.
4. QUERCO PROPERTY zastrzega sobie wszelkie prawa własności intelektualnej do Portalu QUERCO PROPERTY. Na przykład logo QUERCO PROPERTY i inne znaki handlowe QUERCO PROPERTY, grafiki i logo używane w Portalu QUERCO PROPERTY są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi QUERCO PROPERTY. Inne znaki towarowe i logo wyświetlane w Portalu QUERCO PROPERTY mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
§ 6 Postępowanie reklamacyjne
1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usług przez Operatora.
2. Reklamacje można zgłaszać e-mailem na następujący adres: office@quercoproperty.pl
3. W przypadku konieczności uzupełnienia danych lub informacji zawartych w reklamacji, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator kieruje do Użytkownika prośbę o uzupełnienie brakujących danych lub informacji.
4. Operator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonego zawiadomienia o reklamacji. Użytkownik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, na adres przypisany do Konta Użytkownika, o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
§ 7 Ograniczenie odpowiedzialności
1. W zakresie dozwolonym przez prawo, QUERCO PROPERTY i podmioty współpracujące z QUERCO PROPERTY w celu świadczenia usług zrzekają się wszelkich domniemanych gwarancji i oświadczeń i nie gwarantują, że świadczone usługi będą wolne od zakłóceń lub błędów.2. W zakresie dozwolonym przez prawo, QUERCO PROPERTY oraz podmioty współpracujące z QUERCO
PROPERTY w celu świadczenia usług nie ponoszą odpowiedzialności wobec Użytkownika i innych osób za bezpośrednie szkody, przypadkowe szkody, utratę danych, utratę reputacji lub utratę zysków w związku z korzystaniem z usługi QUERCO PROPERTY.
3. Ograniczenie odpowiedzialności jest częścią podstawy zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a QUERCO PROPERTY i dotyczy wszystkich roszczeń z tytułu odpowiedzialności, które mogą być oparte na przykład na gwarancji, delikcie, zaniechaniu, umowie lub prawie, także jeśli QUERCO PROPERTY został poinformowany o możliwości poniesienia takiej straty, a środki zaradcze okażą się niewystarczające.
§ 8 Powiadomienia
1. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie naszej strony internetowej, aplikacji mobilnych i wiadomości e-mail do powiadamiania go o istotnych problemach. Niniejsza Umowa dotyczy również aplikacji mobilnych.
2. Jeżeli jakiekolwiek dane kontaktowe podane przez Użytkownika są nieważne, takie powiadomienia mogą nie dotrzeć do Użytkownika.
3. Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie powiadomień (1) za pomocą banera powiadomień wyświetlanego w Usługach lub (2) poprzez wysyłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Użytkownika lub (3) za pomocą innych środków komunikacji, takich jak: jako telefon komórkowy, telefon stacjonarny lub zwykłą pocztę. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji swoich danych kontaktowych.
4. Użytkownik powinien sprawdzić swoje ustawienia w Portalu QUERCO PROPERTY, aby móc kontrolować rodzaj otrzymywanych od nas wiadomości.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Zasady są dostępne w Portalu QUERCO PROPERTY. Na żądanie użytkownika Regulamin może być przesyłany drogą elektroniczną.
2. Operator informuje Użytkownika o wszelkich zmianach Regulaminu, umieszczając odpowiednie informacje na stronie internetowej Portalu QUERCO PROPERTY. Zmiany te będą obowiązywać od daty wskazanej przez Operatora, nie mniej jednak niż siedem dni od dnia umieszczenia takich informacji na stronie internetowej Portalu QUERCO PROPERTY.
3. O ile nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, cała umowa pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem będzie podlegać prawu polskiemu.
4. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez obie strony w dowolnym czasie.
5. QUERCO PROPERTY lub Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym czasie, powiadamiając drugą stronę. Po rozwiązaniu Umowy Użytkownik traci prawo dostępu i prawo do korzystania z Portalu QUERCO PROPERTY. Przepisy te pozostają w mocy po rozwiązaniu umowy:
a) Nasze prawo do wykorzystywania i publikowania opinii dostarczonych przez Użytkownika.6. Żadne podjęte przez nas działania w przypadku naruszenia jakichkolwiek postanowień Umowy nie oznaczają, że QUERCO PROPERTY zrzeka się swoich praw do egzekwowania jej wykonania. Użytkowanik nie może przenieść ani sprzedać praw wynikających niniejszej Umowy (lub członkostwa lub korzystania z Portalu QUERCO PROPERTY) innej osobie bez naszej zgody. Jednakże, Użytkownik zgadza się, aby QUERCO PROPERTY przeniósł, bez pozwolenia użytkownika, niniejszą Umowę na rzecz wspólników QUERCO PROPERTY lub podmiotu, który ją kupił. Żadna strona trzecia nie będzie beneficjentem niniejszej Umowy.
7. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w warunkach niniejszej Umowy, o których Użytkownik jest powiadamiany, a my zgadzamy się, że takie zmiany nie będą obowiązywać z mocą wsteczną. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z wprowadzonymi zmianami, musi zaprzestać korzystania z Portalu QUERCO PROPERTY.
8. Użytkownik wyraża zgodę, że jedynym sposobem dostarczenia nam jakichkolwiek prawnie wiążących informacji jest przesłanie go na adres Operatora.